Yükleniyor...

Mesafeli Satış Sözleşmesi

PAKET TUR SÖZLEŞMESİ


Tüketiciye 6502 sayılı Tüketicilerin Korunması hakkında Kanun ve 14.01.2015 tarihli Paket Tur Sözleşmeleri Yönetmeliği hükümleri doğrultusunda yolculuk öncesi bilgilendirme yapılmış, Ek1’de yer alan Ayrıntılı Gezi Programı(Broşür) verilmiş, Ek2’de yer alan Tur Kayıt Formu hazırlanmış ve aşağıda ki şartlarda iş bu sözleşme düzenlenmiştir.

 

1) TARAFLAR VE KONUSU
Bir tarafta Kültür ve Turizm Bakanlığınca tasdik edilmiş 7876 Numaralı TURSAB A sınıfı belgeye sahip Keyf tur Turizm Taşımacılık İnşaat Temizlik sanayi ve Ticaret Limited Şirketi seyahat acentesi sahibi EDİP YILMAZ. Diğer tarafta bu sözleşmenin ayrılmaz bir parçası olan “Tur Kayıt Formu”nda adı, soyadı ve diğer kişisel bilgileri bulunan tur katılımcısı (sözleşmede katılımcı olarak adlandırılacaktır) Ayrıntılı Gezi Programı (Broşür) ve Tur Kayıt Formunda belirtilen hizmetin verilmesine dair, iş burada açıkça yazılı koşul ve hükümler doğrultusunda bir paket tur sözleşmesi imzalamıştır. Katılımcı, bu sözleşmeyi imzalamakla Acentenin tüm tur ve seyahat şartlarını aynen kabul etmiş sayılır.
 

2) HİZMETİN ÖZELİKLERİ İLE İFA YERİ
Acente ile katılımcı arasında yapılan iş bu sözleşme uyarınca, acente işbu sözleşmenin mütemmim cüzü ve ayrılmaz bir parçası olduğu her iki tarafça kabul edilmiş işbu sözleşmeye özgülenmiş ve bu sözleşmenin ayrılmaz parçası olan tur programının toplam bedeli ile belirtilen hizmetleri sağlamayı, katılımcı ise işbu sözleşmede ve eki olan programda yazılı belirtilen yükümlülükleri yerine getirmeyi kabul, beyan ve taahhüt etmiştir. Sözleşme ve tur programında yer alan özel fiyat koşulları, özel şartlar ve taahhütleri de içeren program ve katılım formları, bir anlamda  bu sözleşmenin tamamlayıcı ve ayrılmaz parçası olması nedeniyle bu form ve tur programında yazılı tüm şartların ve içeriklerinin işbu ana sözleşmeye atıfta bulunduğu ana sözleşmenin kurallarının geçerliliği taraflarca kabul edilmiştir. Ayrıntılı gezi programında taraflarca bir değişiklik her iki tarafın rıza ve muvafakatiyle evvelce bildirilmesi suretiyle yapılabilir. Acente tarafından verilecek hizmetin temel özellikleri, turun hareket, dönüş tarih ve saatleri dâhil turun süresi ile tur sırasındaki konaklama, duraklama yerleri, nakil ve transfer bağlantıları dâhil tur ve gezi güzergâhları ulaşım araçları, konaklama yeri ve sınıfı, yemek öğün sayısı, varsa rehber ve tura dâhil diğer hizmetlere ilişkin bilgiler, katılımcı tarafından ayrıca imzalanan gezi programında verilmekte ve bu program dâhilinde hizmet almayı katılımcı, şimdiden kabul ve taahhüt etmiştir. Bu cümleden katılımcı, işbu sözleşme ve eklerinin ilgili mevzuat uyarınca bir paket tur sözleşmesi olduğunu kabul ve taahhüt eder.

3) GENEL KOŞULLAR
a) Sözlü veya yazılı olarak teyidi alınan bir başvuru, ayrıntılı gezi programında belirtilen ön ödemenin zamanında acente tarafından belirtilen bankaya veya bildirilen şekilde nakden veya kredi kartıyla acentenin kendisine ödemenin yapılması ve işbu sözleşmenin katılımcı tarafından yazılı veya elektronik ortamda imzalanması, onaylanması ve/veya kabulü ile kesinlik kazanır ve tüm şartları ile yürürlüğe girer.
b) Birden çok kişi veya bir grup adına rezervasyon yaptıran katılımcı, bu sözleşmenin ayrılmaz parçası olan ve ekte yer alan ayrıntılı gezi programını ve işbu sözleşme koşullarını aynı grup içerisinde bulunan, diğer katılımcı ve grup üyelerine ayrıntılı bir şekilde bildirip, bu sözleşme ve eklerinin her bir katılımcı için geçerli olduğunu beyan etmekle yükümlüdür. Sözleşmenin bu yükümlülük ile geçerlilik kazanacağı taraflarca kabul ve taahhüt edilmiştir.
c) Sözleşmede imzası bulunmayan ancak sözleşmeye konu geziye katılan katılımcı (lar), kendi adlarına kayıt yaptırmakla görevlendirdikleri katılımcı (lar)ın bu sözleşmeyi imzalaması ile sözleşme hükümlerini kabul ve taahhüt etmiş sayılırlar. Bu geziye katılan katılımcılar, sözleşmeyi imzalamış olmasalar dahi taraflar arasında geçerli olacak bu sözleşme şartlarını Yaser Turizm Gezi Programı (Broşürü),Yaser Turizm İnternet sitesi ve ilanlar nedeni ile öğrenmiş geziye bu sözleşme şartlarında katılmayı kabul etmişlerdir. Bu nedenden dolayı katılımcıların turu iptal veya erteleme hakkı yoktur.
d) Birden çok kişi veya bir grup adına rezervasyon yaptıran katılımcı olması durumunda bile gruba mensup tüm katılımcılardan her biri bu sözleşmenin ayrılmaz parçası olan ve ekte yer alan gezi programındaki koşulları ve acentenin talep edeceği belge ile bilgileri yerine getirip acenteye istenen sürede ve zamanında ibraz etmekle yükümlüdür. (
Yenişehir Mahallesi No: 10C / 17 Yenişehir/Diyarbakır)

Tel : 0533 139 10 21
www.yaserturizm.com

4) MÜCBİR SEBEPLER
a) Doğal afetler (deprem, sel, yangın heyelan, lav ve yanardağ püskürmesi…) olağanüstü haller (sıkıyönetim, sokağa çıkma yasağı, terör, otel, havaalanı baskını, uçak ele geçme, savaş, iç kargaşa ayaklanma, isyan ve sair hareketler) halk hareketleri (grev, miting, yürüyüş, yol kapatma...) devletlerarası gerginlik, diplomatik kısıtlamalar, sağlık sorunları, (salgın hastalıklar, karantina), hava muhalefeti (kar yağışı, tipi, sis, fırtına, yıldırım...) gümrük rejimi değişiklikleri, ulaşım sektöründeki genel kısıtlamalar ile havayolu, tren veya deniz yolu ile karayollarında ulaşım firmalarından herhangi birinin iflası veya tasfiyesi gibi özel kısıtlamalar, bunlar dâhil ama bunlarla sınırlı olmamak üzere herhangi bir sebepten doğrudan veya dolaylı olarak acentenin kusuru bulunmayan veya öngörülmesi mümkün olmayan her türlü olumsuzluğun yaratacağı sonuçlardan doğan hiçbir zarar veya ziyandan acente sorumlu tutulamaz. Kısaca acenteye atfı kabil bir kusurun olmaması halinde herhangi bir bedel ödemek zorunluluğu yoktur. Bu durumda acente, yükümlülüklerini ifa edememesinden veya noksan ifasından veyahut ifasındaki aksaklıklardan sorumlu tutulamaz. Katılımcı bu durumlarda acenteden maddi, manevi herhangi bir talepte bulunmayacağını, bu taleplerinden feragat eylediğini şimdiden kabul ve taahhüt eder. Turun iptaline kadar acente tarafından yapılmış giderler kesildikten sonra kalan, katılımcıya iade edilir.
b) Acente, yukarıda yazılı herhangi bir sebepten dolayı sözleşmeyi ve eki tüm programı tek taraflı olarak fesih edip, geziyi iptal etme hakkına sahiptir.
c) Acente ile ulaşım araçları (otobüs, minibüs, midibüs, arazi araçları, kiralık araçlar, tren, vapur, gemi, uçak, helikopter, balon.) arasında yapılan anlaşmaların aksine bu araçların gecikmelerinden, arızalanmalarından, kaza yapmalarından, sürücülerinin şahsi kusurlarından kaynaklanacak her türlü olumsuzluğun sonuçlarından acente sorumlu tutulamaz. Bu anlamda acenteye maddi ve manevi bir sorumluluk yüklenemez. Uçak, tren ve vapur saatlerinde oluşması muhtemel sefer iptal ve gecikmeler ile rötarlardan, teknik aksaklıklardan dolayı muhtemel gecikmelerden dolayı doğabilecek zarar ve ziyandan acente kesinlikle sorumlu tutulamaz. Bu durumda katılımcının yegâne muhatabı, ulaşım şirketi ile ulaşım araçlarının sahipleridir. Katılımcı, 28.9.1995 tarihinde yeniden düzenlenen Varşova Konvansiyonu hükümleri ve uluslararası havacılık kuralları çerçevesinde havayolu şirketleri tarafından uçuşlarda her türlü değişiklik ve düzenlemelerin yapılabileceğini buna itiraz etmeyeceğini şimdiden kabul ve taahhüt etmiştir.
d) Acente, doğal, sosyal, kültürel, yol ve hava koşullarından dolayı gezi ve tur güzergâhını değiştirebileceği gibi turda değişiklik yapma hakkını saklı tutar.
e) Acente, bu sözleşmede yazılmamış ve sair mevzuat uyarınca kendisine tanınan diğer mücbir sebepleri kullanıp kullanmama haklarını saklı tutar.
f) Acente, katılımcıya önceden haber vererek ve aynı standartlara bağlı kalmak koşuluyla havayolunu, aktarma noktalarını, konaklama tesislerini veya hareket saatlerini değiştirme hakkına sahip olup, bu gibi durumlarda katılımcının iptal ve/veya iade isteme hakkının bulunmadığı taraflarca kabul edilmiştir.

5) ÖDEMELER VE REZERVASYON KOŞULLARI
a) Katılımcı tarafından Acenteye rezervasyon ile ilgili başvurular, ayrıntılı gezi programı satışa çıkmadan önce veya çıktıktan sonra sözlü (telefon, büro ziyareti…) veya yazılı olarak (mektup, faks, e posta gibi) yapılabilir. Acente tarafından başvurulara göre öncelik sıralaması yapılıp katılımcıya gezi teyit edilir veya yedek listeye alındığı bildirilir.
b) Ek2’de turun vergiler dahil fiyatı ve ödeme şekli belirtilmiştir. Acente tarafından günlük belirlenen kurlardan işlem yapılmak kaydı ile TL olarak da tahsil edilebilmektedir. Kredi kartlı tek çekim ve taksitli satışlarda banka ve aracı kurumların uyguladıkları kart komisyonları tutara eklenmektedir.
c) Yapılan ön rezervasyon, gezi bedelinin en az % 50’sini yatırılması ve eş zamanlı olarak iş bu satış sözleşmesinin karşılıklı imza altına alınması ile  kesinleşir. Bakiyenin en geç, gezi hareket tarihinden yurt içi gezilerde 21 gün, yurt dışı gezilerde 30 gün önce ödenmesi gerekmektedir. Anılan süreler içinde, belirtilen ödemeler gerçekleşmez ise, yapılan rezervasyon iptal edilir.
d) Acente, ödemenin bildirilen şekilde ve tarihte yapılmaması halinde başvuruyu koşulsuz olarak ve herhangi bir neden gösterme zorunluluğu olmadan tek taraflı olarak iptal etme hakkını saklı tutar. Bu taktirde acentenin yazılı veya sözlü geri bildirim veya beyanda bulunma ön koşulu yoktur.
e) Acenteden teyit alınmadan bir gezi için bankaya ön ödeme ve/veya avans ödemesi yapılamaz. Böylesi hatalı ve teyit olunmayan havalenin iadesi ile ilgili tüm masraf ve giderler katılımcıya veya gönderenine aittir.

6) SEYAHAT SİGORTASI
Acente, 1571 Sayılı Kanun gereği seyahat acenteliği faaliyetlerine ilişkin zorunlu paket tur sigortası sağlamak zorundadır. Acente bu sigortayı TÜRSAB veya Turizm Bakanlığının ilgili kanun gereğince seyahat sigortasında bulunması gereken teminatları yerine getiren şirketlerden elde edebilir. Bu sigorta acentenin iflası veya herhangi bir nedenle paket tur hizmetinin verilememesini kapsar. Daha kapsamlı Seyahat Güvence Paketi ve/ve ya Sağlık sigortası değildir, tedavi ve benzeri masrafları karşılamaz. Bu tür çok kapsamlı bir sigorta paketi satın almak, misafire ait özel harcamadır. Acente Ek2’de belirtilen koşul ve ücretler doğrultusunda çok kapsamlı Seyahat Güvence Paketi yaptırabilir ve ya yaptırılmasına aracılık edebilir. Seyahat Güvence Paketinin koşulları Yaser Turizm internet sitesinden ilan edilmiştir. (www.yaserturizm.com) Her türlü sigorta işleminde ilgili sigorta şirketinin kuralları geçerlidir.

7) SEYAHAT TUR FİYATLARI
a) Acente, konaklamalı hafta sonu, yurt içi ve yurt dışı geziler için ayrıntılı programıyla satışa çıkardığı geziler için sunduğu fiyatlara neyin dâhil olduğu ve neyin dâhil olmadığını ve ödeme koşullarını açıklıkla tereddüde mahal bırakmayacak şekilde belirtmiştir. Ayrıntılı gezi programı dışında, katılımcı tarafından istenilen her türlü (oda ve uçakta yer seçimi, ulaşım araçlarındaki sınıf seçimi vb.) ek hizmetler, ücretleri ödenmek şartı ile yerine getirilmek için ilgili kuruma iletilir. Ancak, talebin yerine geleceği konusunda garanti verilmez. Yerine getirilemeyen ek hizmetlerden dolayı katılımcının geziyi erteleme, iptal etme veya tazminat isteme hakkı yoktur.
b) Vize tatbik eden ülkelerin vize ücretleri, fiyatın kesinlikle dışında olup, vize ücretleri ayrıca bu fiyata dâhil edilir. Vizenin katılımcıdan kaynaklanan veya kaynaklanmayan sebeplerle alınamaması nedeniyle iade bir ücret talebinde bulunmayacağını katılımcı şimdiden kabul ve taahhüt eder. Acente vize ile ilgili her türlü başvuruyu başlatıp sonlandırma işiyle ayrıca ilgileneceğinden bu yöndeki hizmet bedelini talep hakkı saklıdır.
c) Ayrıntılı gezi programında ulaşım, havalimanı vergileri, bilet kesim hizmet bedeli, yurt dışı çıkış harçları, vize ücretleri ayrı ayrı hesaplanmış olması nedeniyle, turun başlamasına yakın tarihlerde bu bedellerin, ilgili kurumlarca değiştirilmesi ve ilave bir bedel talep edilmesi halinde katılımcı bu bedeli kayıtsız şartsız ayrıca ödeyeceğini kabul etmiştir. Bu gibi acentenin inisiyatifi dışında olması muhtemel fiyat farklarının derhal katılımcı tarafından ödenmesi gerektiğinden bu fiyat farkı ve artışlarının acente tarafından tur fiyatına ilave edileceği hakkı, katılımcı tarafından kabul edilmiştir.
d) Tur programlarında verilen fiyatlar, iki kişilik odalardaki kişi başı fiyatlardır. İşbu sözleşmenin eki niteliğindeki ayrıntılı gezi programında belirtilen özel koşullar hariç iki kişilik odalarda kalmak isteyip de bir kişi olarak rezervasyon yaptıran katılımcının yanına geziye 21 gün kala bir oda arkadaşı bulunmadığı taktirde tek kişi farkını ödemek zorunda kalacağını katılımcı kabul ve taahhüt eder.
e) İki kişilik odada kalmak üzere geziye katılan ve ön ödeme yapan bir katılımcı, geziyi iptal etmek istediğinde katılımcının iade hakkı olduğu durumlarda odada kalacak ikinci kişi, tek oda single farkını ödemez ise tek oda farkını cayan katılımcı ödeyecek ve iade alabileceği miktardan mahsup edileceğini şimdiden kabul ve taahhüt eder.

9) FESİH KOŞULLARI
a) Acente, gerekli gördüğü durumlarda katılımcıdan onay almaksızın ancak katılımcıya bildirmek koşuluyla gezi başlangıç tarihine; hafta sonu konaklamalı ve yurt içi gezilerde 21 gün, yurt dışı gezilerde 30 gün kala ya da daha öncesinde herhangi bir geziyi iptal edebilir. Bu gibi iptallerde katılımcıya ödemiş olduğu tutar aynen iade edilecektir. Ancak bu iptalden dolayı katılımcının acente nezdinde herhangi bir maddi veya manevi tazminat talep hakkı bulunmadığını bu tür tazminat taleplerinden feragat ettiğini katılımcı kabul ve taahhüt eder.
b) Ödemeler, katılımcı tarafından kredi kartı ile yapılması halinde Bankaların almış olduğu kredi kartı komisyonu kesilerek iade edilir. Katılımcının kendi isteği ile uçaklarda upgrade yaptırmasından veya mil kullanmasından doğacak zararlardan acente sorumlu değildir.
c) – Katılımcı tarafından, Yurtdışı ve ya Yurtiçi turlarına  rezervasyon yapıldıktan sonra -sebebi ne olursa olsun--tur çıkış tarihi ne 90 günden fazla bir süre kalmış olsa dahi- turun iptal edilmesi halinde, yapılan rezervasyon için yüzde 15 iptal cezası uygulanır. 90 günden-61 gün öncesine kadar yapılan iptallerde: Toplam tur bedelinden yüzde 25; 60 günden 30 gün öncesine kadar yapılan iptallerde: yüzde 50; İptal cezası uygulanır ve geri kalan para iade edilir. - Bu tarihten sonra yapılan iptallerde HİÇBİR İADE YAPILMAZ. Ayrıca uçak bileti ve sigorta poliçesi için ödenmiş tutardan doğabilecek vesair zararlar ayrıca hesap edilip iptal eden katılımcıdan tahsil edilir. İade banka aracılığıyla yapıldığı takdirde banka masrafları iade edilecek tutardan düşülerek yapılır.
d) Katılımcı, iptal durumunda tur bedelini yukarıdaki koşullarda acenteye ödemeyi kabul ve taahhüt eder. Aksi taktirde işleyecek yasal faiz ve gecikmeden doğacak her türlü zarar ve ziyanı acente, talep hakkını saklı tutar.
e) Katılımcı, ayrıntılı gezi programında belirtilen özel koşullar hariç satın aldığı turu seyahatin başlamasından 21 gün öncesine kadar istediği kişiye devir edebilir. Devir alan, bakiyeden ve devir sebebiyle doğan masraftan devir edenle birlikte müştereken ve müteselsilen sorumludur. Satış sözleşmesinde imzası olmasa bile devir alan, halefiyet kuralı gereği işbu satış sözleşmesinden sorumlu olup, devir alan şahsın kendisinden kaynaklanan sebeplerle geziye çıkamaması halinde veya herhangi bir sebeple katılamaması halinde iade talep hakkı yoktur.
f) Acente, katılımcının başlangıcını kaçırdığı geziye sonradan iştirak edeceğini yazılı olarak bildirmemesi durumunda katılımcı adına yapılmış tüm rezervasyonları gezinin başlangıcından 24 saat sonra iptal etme hakkına sahiptir. Bu gibi iptallerde katılımcıya herhangi bir ödeme veya iade yapılmayacağını katılımcı kabul ve taahhüt eder.
g) Katılımcı veya acente, geziyi iptal koşulları süresine uygun olarak iptal ettiğinde geri iade edilecek tutar, acenteye ödenen para birimi üzerinden olacaktır. Zaman içinde dövizde oluşabilecek kur farklarından acente sorumlu olamaz. Kredi kartı ile yapılan ödemelerde iade, aynı kredi kartına yapılacaktır. Oluşması muhtemel zararlardan acente sorumlu olamaz.

10) ACENTANIN HATASINDAN DOĞACAK SORUNLAR
Acentenin hatalı uygulamasından veya pek ağır kusurundan kaynaklanan sebeplerle gezinin yapılamaması halinde, ödenmiş olan tutarın tümünü acente katılımcıya iade etmeği kabul ve taahhüt eder.
a) Tüketicinin satın almış olduğu tur programındaki gezinin başlamasından sonra meydana gelen değişikliklerden Acente sorumludur. Acente, tüketici aleyhine ve zarar gördüğü aşikâr değişiklikleri, gezi sırasında veya gezi sonrasında TÜRSAB Kütahya Çizelgesi hükümleri (TÜRSAB TURİZM TÜKETİCİLERİ TALEPLERİNİ DEĞERLENDİRME ÇİZELGESİ ) uyarınca tüketiciye bedel veya hizmet iadesi şeklinde tazmin edebileceği gibi, aynı zamanda, fiyata dâhil olmayan ve gezi esnasında tüketiciye verilen ek hizmetler ile de telafi yoluna gidebilir. Ek veya ikame hizmetlerinin tüketici tarafından alınıp kullanılmış veya tüketilmiş olması tüketicinin bedel iadesi ve tazminat haklarını ortadan kaldırır
b) Bu sözleşmede yazılı olmayan hususlarda 1618 SY, 4077 SY, 4288 SY, 2634 SY, IATA, IHA, UFTAA Konvansiyon hükümleri, Sivil Havacılık Kanunu, BK, TTK, Türkiye’nin dahil olduğu Uluslararası sözleşmeler ve bunlara bağlı olarak çıkartılmış tüzük, yönetmelik, genelge ve tebliğler ile Uluslar arası kabul gören Frankfurter Tabelle’nin Türkiye’deki tatbik bulunan TÜRSAB Kütahya Çizelgesi hükümleri tatbik olunacaktır.

11)KATILIMCININ HATALARINDAN VEYA MAZERETİNDEN DOĞABİLECEK SORUNLAR
a) Zamanında yapılmayan ödemelerden acenteye zamanında ulaştırılmayan veya noksan ulaştırılan belgelerden doğabilecek sonuçlardan acente sorumlu tutulamaz. Böylesi durumlarda acentenin katılımcının gezisini iptal hakkı vardır. Katılımcının acentenin talep ettiği belgeleri zamanında teslim etmemesi nedeniyle katılımcının rezervasyonunun iptali hallerinde söz konusu iptallerdeki para iadeleri için yukarıdaki fesih başlıklı madde hükümleri tatbik edilir. Bu fesih maddesinde belirtilen tarihlerden sonraki zorunlu iptaller nedeni ne olursa olsun iade yapılmaz ve katılımcının bu sebeplerden dolayı herhangi bir talep hakkı doğmaz.
b) Acente aracılığıyla ile konsolosluklara vize başvurusu yapıldığında katılımcı acentenin sadece aracı bir kurum olduğunu kabul eder. Vizenin katılımcıya verilmemesi durumunda acentenin hiçbir sorumluluğu ve yükümlülüğü olmadığını da katılımcı kabul eder. Vizenin reddi dolayısıyla işbu sözleşmeden doğabilecek maddi zararlardan acente sorumlu tutulamaz.
c) Katılımcının nüfus cüzdanı, pasaport, gümrük belgeleri, bilet, aşı vb. noksanlığı, ebeveynden gelen geçersiz pasaporta sahip olması, çocukları için yurt dışı çıkış muvafakatnamesi olmaması, uçaklarda seyahat edemez raporuna sahip olunması, pasaportunda yeterli boş sayfa veya yeterli süre olmaması gibi sebeplerle geziye çıkamaması ya da adli merciler veya idari merciler, kolluk kuvvetleri tarafından yurt dışına çıkışının yasaklanması veya engellenmesi, bir havalimanında tutulması gezi sırasında tutuklanması veya gözaltına alınması durumunda katılımcı, acenteden herhangi bir geri ödeme, iade veya tazminat talebinde bulunamaz.
d) Katılımcı, bu sözleşmede beyan ettiği isim veya soy isimlerin (Pasaportta yazılış biçimiyle) bilgilerin doğruluğundan sorumludur. Acente, pasaport, vize, gümrük işlemleri veya bilet işlemlerinde katılımcı tarafından kendisine sağlanan bilgilere dayanacak olup, acentenin bu bilgilere dair ayrı veya bağımsız bir inceleme veya soruşturma zorunluluğu kesinlikle yoktur. Katılımcı tarafından acenteye sağlanan bilgilerden kaynaklanan sorunlardan ve sonuçlarından acente sorumlu tutulamaz. Katılımcının bu durumda herhangi bir tazminat talebi veya hakkı olamaz.
e) Katılımcı gezinin başlangıç noktasına gelişlerindeki ulaşım araçlarından (Uçak, tren, gemi, otobüs, özel araç gibi.) doğabilecek gecikme veya benzeri bir nedenden (Ulaşım araçlarında yer bulamama veya trafik sıkışıklığı gibi) konaklama veya buluşma yerine geç kalma, turu kaçırma durumlarında kendi sorumluluğunda olan bu konulardan acenteyi sorumlu tutamaz, herhangi bir hak iddiasında veya tazminat talebinde bulunamaz. Katılımcının acente tarafından bildirilen saatte ilgili hareket noktasında havaalanında, gar liman ve otogarda veya buluşma noktasında hazır olmaması halinde oluşabilecek gecikme veya yetişememe durumlarında bilet açığa alınmaz ve gezi ücreti hiçbir şekilde iade edilmez.
f) Ücretini ödediği halde yerine getirilmeyen bir hizmeti belgelemek dışında, katılımcının herhangi bir sebeple tahsis edilen otelde kalmak istememesi veya kişisel sorunları veya mazeretlerinden dolayı geziden, otelden ayrılmak istemesi durumunda para iadesi söz konusu olamaz.
g) Katılımcı, kendi sağlık problemlerinin (Tansiyon, kalp, astım, yüksek irtifa sorunları vb.) yaratacağı sonuçlardan acenteyi sorumlu tutmayacağını kabul ve taahhüt eder.
h) Acentenin tur ve gezi programı esnasında meydana gelebilecek ve acenteye atfı kabil bir kusur yüklenemeyecek, acentenin kontrolü dışında kişi veya mala gelebilecek zarar ve ziyanda ve burkulma, kırılma gibi herhangi yaralanmalarda acentenin hiçbir sorumluluğunun bulunmayacağını katılımcı kabul ve taahhüt eder. Acente, bu gibi durumlarda elinden gelen çabayı gösterecek ancak bu tür taleplerde muhatap, ilgili sigorta şirketi olacaktır.
i) Katılımcı, tur programından, şikayetçi olduğu halde yararlanmayı sürdürüyorsa şikayet konusu ile ilgili olarak tazminat ve geri ödeme ile ilgili hak talebinden feragat etmiş sayılır.

12) DEĞİŞİK KONULAR
a) Konaklama tesislerinde veya hizmet sunan araç ve mekânlarda katılımcıdan kaynaklanan hasar, zarar ve ziyandan katılımcı sorumludur.
b) Acente, belirlediği süre içerisinde vize alınmasına yardımcı olacaktır. Ancak acente, katılımcı ile büyükelçilikler, konsolosluklar arasında aracıdır. Yetkililerin vize vermemesinden kaynaklanacak zararlardan katılımcı sorumlu olup, acenteye kusur atfedilemez. Acente, vize alınması ile ilgili hiçbir beyan garanti ve/veya tekeffülde bulunmamaktadır. Vize alınması, söz konusu ülkeye giriş garantisi vermediğinden katılımcının tur dâhilindeki ülkeye kabul edilmemesi durumunda acentenin herhangi bir sorumluluğu doğmayacağı sırf bu sebeple katılımcının acente nezdinde bir ücret iadesi hakkı, tazminat ve zarar ziyan talep hakkının bulunmadığı, katılımcıya bu yönde bir tazminat ödeme durumunun bulunmadığı, taraflarca kabul edilmiştir. İşbu sözleşme ekinde yazılı olsun veya olmasın vize ücreti kesinlikle tur ve gezi ücretine ilave edilecektir. Katılımcının bu vize ücretini gezi ücretinden mahsup etme talep hakkı yoktur.
c) Katılımcının vergi borcu vb. gibi nedenlerle yurt dışına çıkış yasağının konulmuş olması gibi herhangi bir nedenle yurt dışına çıkış yasağı konulması gibi sebeplerle arzusu hilafına dahi olsa tura başlayamaması halinde oluşacak zarar ve ziyanlardan katılımcı sorumludur. Bu gibi durumlarda acente nezdinde bir tazminat hakkının olmadığını katılımcı kabul ve taahhüt eder.
d) Katılımcı, ilan edilen bagaj adet ve ağırlığı dışında her türlü fazla bagaj tutarından sorumludur. Katılımcının fazla bagaj tutarını ilgili havayolu şirketine ödememesinden kaynaklanacak tüm zarar ve ziyandan katılımcı tek başına ve tamamen sorumludur.
e) Bagajın hasara uğraması, bagaj kaybı gibi durumlarda acente sorumlu olmayıp, sorunun çözümü için elinden geleni yapacaktır. Katılımcı sorumlu olarak ilgili konaklama, ulaşım veya sigorta şirketini muhatap alacaktır.
f) Katılımcı, konaklama tesislerinin önceden ilan ettiği otellere yerleşme ve otellerden ayrılma saatlerine uymak zorundadır. Katılımcı, gezi fiyatına dâhil olan hizmetler dışında kalan ödemelerden sorumlu olup, katılımcı bu gibi giderleri derhal ve zamanında ödemekle yükümlüdür.
g) Acente, tur rehberini, havayolu şirketini kalınacak oteli ve tesisleri zorunluluk halinde tek taraflı katılımcı tarafa bilgi vermek kaydı ile değiştirme hakkını saklı tutar.
h) Bagaj ve içeriği ile ilgili her türlü sorumluluk, katılımcıya aittir. Bagajların ya da el çantalarının içinde bırakılacak fotoğraf makinesi, cep telefonu bilgisayar, kıymetli evrak, ziynet eşyası para kaybından veya hasarından acente sorumlu tutulamaz.
ı) Katılımcı, kayıt yaptıracağı turun sağlık ve kondisyon durumlarına uygunluğunu değerlendirmekten kendisi sorumludur. Bu amaçla acenteden her türlü yazılı ve sözlü bilgilendirmeyi talep edebilir. Herhangi bir sağlık problemi olan katılımcı, tura kayıt yaptırmadan evvel doktorlarına danışarak onay almakla ve bu durumu tura kayıt yaptırmadan evvel acenteye bildirmekle yükümlüdür. Rahatsızlığın türüne göre acentenin katılımcıyı tura kabul edip etmeme hakkı saklıdır.
i) Grup liderleri turun akışı ile ilgili bilgileri grubuna aktarmakla yükümlüdür. Katılımcı ise her aşamada tur ile ilgili tüm bilgileri noksan ve doğru olarak aldığından emin olmalıdır. Genele hitaben yapılan açıklamaları duymamış olmaktan noksan veya dolaylı yoldan verilen bilgiyi yanlış anlamış olmaktan doğabilecek sonuçlardan acente sorumlu tutulamaz.
j) Grup içerisinde uyumsuz davranışlar göstererek huzursuzluk yaratan kurallara ve tur liderine uymayıp bireysel davranışlar sergileyen, grupçuk oluşturarak tur programını değiştirmek isteyen her katılımcı, bu davranışlarından dolayı oluşabilecek tüm zarar ve ziyandan diğer katılımcı ve acenteye karşı sorumlu olup, doğacak tüm zararları karşılamakla mükelleftir.
k) Gidilen ülkelerdeki yerel örf ve adetlere uymak, yapılan uyarıları uygulamak ve kişisel güvenlik için önerilen şekilde davranmak, katılımcının sorumluluğu altındadır. Bu konularda katılımcının neden olduğu maddi ve manevi zararlardan katılımcı sorumludur.
l) Acentenin işbu sözleşme ve eklerindeki yazılı hususlar haricinde katılımcıya hiçbir vaadi bulunmamaktadır. Belirtilenler dışında katılımcıya acente adına vaatte bulunmaya veya tur ücretinde indirim yapmağa hiçbir kimse veya kuruluş yetkili değildir.
m) Katılımcının şikâyetçi olduğu hususları hizmetin ifası sırasında yazılı olarak acente yetkilisine bildirmesi, iyi niyetli tüketicinin özen borcudur. Katılımcının şikâyetçi olduğu halde hizmeti sonuna kadar kullanması, şikâyetçi olduğu hususlar ile ilgili ikame hizmet veya ücret iadesi gibi tazminat haklarını ortadan kaldırır. Gezinin sona ermesinden sonra acente tarafından dağıtılabilecek veya sunulabilecek herhangi bir anket veya geri bildirim formunda dile getirilen şikâyetler, bu madde kapsamında değerlendirilmez ve katılımcıya herhangi bir talep hakkı vermez.
n) Gerek tur ve gerekse gezi esnasında acentenin tur ve gezinin selameti ve sıhhati için en uygun aracı seçme hakkı ve inisiyatifi tamamen acentenin elinde olup, katılımcının ekstra ve ilave bir araç veya vasıta talep etmesi söz konusu değildir. Acentenin temin ettiği en uygun araç ile seyahat yapılmasını itiraz etmeyeceğini katılımcı, şimdiden kabul ve taahhüt etmiştir.
o) Katılımcı diğer katılımcılarla arasında bir fiyat farkı olup olmadığı yönünde acente nezdinde indirim ve/veya iade talebinde bulunamaz. Bu sebeple, iptal talep edemez.
p) Gezinin başında programda belirtilen buluşma noktası ve buluşma saatinde tur lideri rehberle buluşmayı kaçırması, dolayısıyla geziye katılamama, uçağı kaçırma, otobüsü kaçırma gibi durumlarda katılımcıya tur ücret iadesi yapılmayacağı gibi başka bir gezi ile değişim talep edemeyeceğini katılımcı kabul ve taahhüt eder.
r) Ulaşım araçlarının inisiyatif dışında değişmesi halinde vukuu muhtemel maliyet artış bedelleri tur ve gezi fiyatlarına aynen yansıtılacağı ve katılımcının bu duruma itiraz etmeden oluşan maliyet farkını itiraz etmeden ödeyeceğini katılımcı, şimdiden kabul ve taahhüt eder.
s) Sınır kapılarında veya havalimanlarında gümrük sahalarında olması muhtemel sorunlar nedeniyle, sınır geçişinin yapılamaması, ilgili ülkeye girilememesi durumunda acentenin bir sorumluluğunun olmayacağı katılımcı tarafça kabul ve taahhüt edilmiştir.
t) Gezi ve tur esnasında yavaş veya dalgınlıkla tur liderini kaçırıp gezi yerinde kaybolma veya tek başına kalması halinde katılımcının uğrayacağı veya vereceği ilave bedellerden katılımcı sorumlu olup, acente nezdinde bir talepte bulunmayacağını bu tür giderler nedeniyle mahsup ve/veya iade talebinde bulunmayacağını katılımcı, kabul ve taahhüt eder.
u) Konaklama tesislerindeki kahvaltı ve/veya öğle-akşam yemeklerinin saatinden evvel tesisten ayrılma halinde katılımcı bu öğünlerin bedelini veya iadesi talebinde bulunamaz. Gezi ve tur esnasında öngörülemeyen sebeplerle daha fazla zaman harcanması ve programda anlık değişiklik yapılması halinde inisiyatif dışı oluşan bu değişiklik nedeniyle acentenin bir sorumluluğu olmayıp bu hususta katılımcı, acenteden bir maddi veya manevi tazminat talebinde bulunamaz katılımcının bu hususta bir talep hakkı yoktur.
v) Sözleşmeyi imzalamakla katılımcı, acenteden telefon araması, sms gönderimleri ve turlar ile ilgili haberler ve bilgilendirici mailler alacağını kabul eder.
y)Acente kişisel verilerin işlenmesi ve saklanması konusunda kendi internet sitesinden duyurduğu kanuni sorumluluklarına bağlı kalacağını taahhüt eder. (www.yaserturizm.com)

13) TEBLİĞAT VE İHBARLAR
Katılımcının beyan ettiği ve aşağıda yer alan acentenin unvan ve adres bilgileri , kanuni ikametgâh ve merkez adresi olup, bu adreslere yapılacak tebligatların yasaya uygun bir tebligat ve sonuç doğuracağını taraflar kabul etmişlerdir.

14) ANLAŞMAZLIK
İşbu satış sözleşmesi Türk hukukuna tabidir ve Türk hukuku uyarınca yorumlanacaktır. İhtilaf halinde acentenin kayıtlarının kesin delil olduğu katılımcı tarafından kabul edilmiştir. Her iki tarafça okunup, imza edildikten ve iradelerine uygunlukları teati edildikten sonra imza altına alınmış olup, ihtilaf halinde Diyarbakır (merkez) mahkemeleri ve icra daireleri yetkilidirler.

 

Ek 1: AYRINTILI GEZİ PROGRAMI (BROŞÜR) / EK 2 TUR KAYIT FORMU 

 Keyf Tur Turizm Taşımacılık İnşaat Temizlik Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi

Yenişehir Mahallesi No: 10C / 17 Yenişehir/Diyarbakır

Tel : 0533 139 10 21
www.yaserturizm.com

 

 

 

 

 

Katılımcılar adına sözleşmeyi okudum, anladım, kabul ediyor ve bir suretini teslim alıyorum:

ADI SOYADI:

ADRESİ:

TELEFON NUMARASI:

İMZA:

 

Sayfada gösterilen tüm otel konaklama fiyatları, aradığınız tarih aralığı için Bütün Kredi kartlarında tek ödemede geçerli olan başlangıç fiyatlarıdır. Tüm fiyatlar, ilgili üründe kontenjan olması durumunda geçerlidir. İndirimli fiyatlar bazı durumlarda diğer kredi kartları ile yapılacak tek ödemeler için de geçerli olabilir. Rezervasyon sırasında belirtilen tesis fiyatları, sadece TC vatandaşları için uygulanabilir. Misafirlerden birinin TC haricinde farklı bir ülke vatandaşı olması durumunda, tesis fiyat farkı talep edebilir.

Sizlere daha iyi bir kullanıcı ziyareti deneyimi sunabilmek ve hizmet kalitesini arttırmak için sitemizde çerezler kullanılmaktadır.Detaylı bilgi için Çerez Politikamızı inceleyebilirsiniz.

 Bilgisayarınız, cep telefonunuz ya da tabletiniz aracılığıyla web sitesi üzerinden push bildirimlerini almamak için internet tarayıcınızın ayarlar bölümünden bildirim izinlerinin kaldırılmasını sağlayabilirsiniz. 

Yaser Turizm Turoops Acente Sistemi Kullanmaktadır.